Aktiviteter & Material

Att ta hand om varandra och miljön är en stor del av Montessori

I början av terminen får barnen utforska miljön i mindre grupper med en pedagog. Detta fokuserande utforskandet gör att barnen visar stor respekt för miljön genom att hålla fint och städat både i hallen och inne på avdelningen. Gemenskapen i gruppen är stark och barnen vill gärna hjälpa varandra med olika sysslor och tar hand om varandra som kompisar bör!
Här nedan beskriver vi många av de aktiviteterna och det material som barnen på både Glaskulan och träkulan jobbar med.


Kompisböckerna

Vi arbetar kontinuerligt med hur man är mot varandra. Det finns mycket montessorimaterial om detta. Vad de ska tänka på i bemötandet mot andra barn eller vuxna. För att arbeta och stärka barnens empati och sociala samspel arbetar vi även med Kompisböcker för de yngre. Boken arbetar med olika värdegrundsteman och gör dessa mer konkreta för barnen. En trygg grupp är förutsättningen för att alla ska må bra, lära sig och utvecklas i samspel med andra.

Kompisböckerna är baserade på Barnkonventionen.
Exempel på böcker är ”Sprid glädje” som handlar om hur man är en bra kompis och ”Säg stopp” som handlar om hur man kan markera när något inte känns ok. Att sätta upp handen och säga stopp är ett sätt vi gärna använder för att alla ska förstå, det är ett tydligt och bra sätt att sätta gränser vilket barngruppen tränar på dagligen!

Kompisblomman

På Träkulan finns kompisblomman. Varje morgon är växten grön och alla blommor ligger i en korg. Varje gång någon känner att någon kompis gjort något snällt mot hen så sätter man på en blomma på växten och målet är att den ska blomma vackert varje dag.

Naturvetenskap & teknik

När man arbetar med Naturvetenskap och teknik i förskolan försöker man lösa olika problem. Man hittar en fråga man vill ha svar på. Sen bildar man en hypotes. Sen gör man experiment och undersöker. När man samlat tillräckligt med data och mönster så kan man dra en slutsats.

För att barn i förskoleåldern ska förstå hur naturvetenskapliga fenomen är uppbyggda måste de själva undersöka och se resultat. För förskolebarnet kan ett experiment göras flera gånger, nytt resultat kan alltid jämföras med något annat. Detta leder så småningom till sådana kunskaper hos barnet att det kan ställa en hypotes och testa den själv, med en eller flera kamrater samt med läraren i förskolan. Att som barn få bekanta sig med de vetenskapliga orden, likväl som att kunna det på sitt vardagsspråk underlättar för framtiden i skolan då orden kommer att kännas somett naturligt inslag i barnens vardag. Pedagogerna lyssnar på barnens olika intressen och hjälper dem att själva få utforska de olika ämnena.

Digitalisering på förskolan

Att ha digital kompetens inkluderar en förståelse för att den digitala tekniken inte fungerar av sig själv, utan den är programmerad av människor. Med en sådan kunskap blir det möjligt att förstå, granska, ifrågasätta och agera i ett digitalt samhälle, vilket därmed också inkluderar en demokratisk aspekt. Genom att barn får möjlighet att utveckla teknisk och digital kompetens och erfara programmering kan de därmed, i enlighet med förskolans läroplan ges möjligheter att utforska samband i omvärlden och upptäcka nya sätt att förstå densamma, samt utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Programmering i förskolan handlar om att barnen på ett lekfullt sätt får tänka kreativt genom att använda sin fantasi och problemlösningsförmåga. De får kommunicera och samarbeta för att lösa olika problem tillsammans, förklara för varandra och dra gemensamma slutsatser. Genom programmering skapas dessutom möjligheter för dem att utveckla en förståelse kring matematiska begrepp inom rumsuppfattning, exempelvis riktningsord som framåt, bakåt, höger och vänster, men även att se och upprepa mönster och bryta ned strukturer i mindre delar.

Förskolan har köpt in ”Kubo” och ”Bluebot” med tillbehör för att arbeta med programmering. Vi arbetar med Ipad för att utforska, söka information och fördjupa oss i barnens tankar och funderingar.

Språk & matematik

Vi arbetar mycket med språk och matematik. Rent konkret innebär det att vi under samlingarna har läst sagor, gjort språkövningar samt att barnen får höra lite av kompisarnas språk som de pratar hemma. Just nu är det svenska, portugisiska, arabiska och engelska som barnen pratar. Så spännande att få lära sig nya ord!

Vi använder matematik hela tiden, exempelvis vid av/påklädning och i samlingen. Vid samlingsmattan finns siffrorna 0-9, med motsvarande antal av något, uppsatta på väggen där barnen ofta själva går fram och utforskar!

Indirekt förbereder de sensoriska materialen matematikarbetet då mycket av det sensoriska materialet är uppbyggt på tio-enheter. På det sättet lägger vi tidigt grunden för matematiskt tänkande. Omedvetet har barnen fått en upplevelse och känsla för höjd, längd, antal och vikt.

Arbetet i matematiken börjar väldigt konkret och övergår i ett mer abstrakt arbete. Maria Montessori ansåg att det var viktigt att först bilda sig erfarenheter från sin omvärld innan barnet lär sig symbolen. Här ta barnet till det som de omedvetet upplevt i det sensoriska arbetet och lär sig de skillnader och olikheter i sin omgivning. Dagligen deltar barnen i aktiviteter där matematik ingår, i samlingen, i verksamheten, i samlingen, uteverksamheten, rim och ramsor m.m. Därtill arbetar vi med materialet, allt från övningar där barnen lär sig känna igen siffror till komplicerade additions-, subtraktions-, multiplikations-och divisionsövningar.

Skrivdansen

En gång i veckan har vi ”Skrivdans” med barnen som är runt 5-6 år. Skrivdans lär barnen sambandet mellan personliga, kroppsliga uttrycksformer, mim och skriftliga uttrycksformer. Musiken sätter fart och driver på skrivprocessen som ska leda fram till flytande rörelser, en läsbar, personlig och rytmisk handstil liksom till en glädje för skrivandet. Det börjar med en inledande berättelse, fortsätter med grovmotoriska övningar som följer med samma rörelser på papper.

Bamsegruppen

Varje tisdag har de barn som är runt 3 år Bamsegrupp. Här blandar man kunskap med lek och skapande. De arbetar mycket med gruppdynamik och att övar på att samarbete. Syftet är att uppmuntra barnen att fundera på hur man är en bra kompis och utveckla deras sociala samspel. I Bamsegruppen ska barnen få en förståelse varför man ska dela med sig, vänta på sin tur, säga förlåt, säga stopp och städa efter sig. Vi frågar varför man ska göra de olika sakerna och funderar på hur det känns. Vi läser ”Kompisböckerna för de yngre barnen” och diskuterar, analyserar och utvärderar tillsammans det vi läst.

Dundergruppen

På tisdagar arbetar de barn som är runt 4 år med ett material som heter Dunderkalaset. Med uppdrag språk och matematik används högläsning som utgångspunkt för olikakreativa och roliga uppdrag som barnen får utföra. Berättelsen ”Dunderkalaset” handlar om älvan Tindra och jätten Jalle som med sina äventyr ger underlag för diskussioner och uppgifter inom både språk och matematik. Uppdrag språk och matematik utgår från förskolans läroplan. Jalle och Tindra har ett Dunderkalas i Djupa skogen för alla sina vänner. Berättelsen Dunderkalaset är uppdelad i fyra kapitel. Barnen får högläsning och utvecklar barnens intresse för språk och matematik. Utifrån den fantasifulla och roliga berättelsen får barnen ta sig att kreativa uppdrag att göra individuellt, i par eller i smågrupper. Uppdragen ger barnen tillfälle att ur olika perspektiv utveckla språkliga, matematiska och kreativ förmågor. Barnen tränar på bokstäver, siffror, läsa skriva, räkna, samspel, rim, jämförelseord, motsatsord, geometriska former och mycket mycket mer. Uppdragen handlar om att göra skattkartor, välkomstskyltar, spelat spel, skriva, förklara motsatsord för Jalle m.m. Barnen tränar på att prata i grupp och att samarbeta och hitta lösningar

Väpplarna

Varje torsdag samlas de barn som är runt 5-6 år och de arbetar med ett material som heter Väpplarna. Väpplarna handlar om att utmana de äldsta barnen i förskolan och förbereda dem inför skolan. Pedagogen genomför tillsammans med barnen olika aktiviteter med fokus på språk, matematik, NO/teknik och socialt samspel. Varje ämne representeras av en av fyra Väpplare och är uppdelat i två perioder, vilket bidrar till att man kan fördjupa sig, upprepa och göra övningar ur olika vinklar. Med täta upprepningar får barnen stor möjlighet att befästa sina kunskaper. Allt är baserat på läroplanen. Det finns även övningar som är årsövergripande. Detta är övningar som kan utföras kontinuerligt under hela året och bli en del av utbildningen i den dagliga verksamheten.

Födelsedagsvandringen

Varje barn får gå sin egen födelsedagspromenad när de fyller år. Där barnet och dess resa fram till den dagen står i fokus. Pedagogen lägger ett hjärta på den månad som barnet är fött; ”ett hjärta som bultar lite extra idag för att hen fyller år. Och i hela universum där alla planeterna finns, finns det en planet som heter jorden, Tellus, och på den planeten finns det världsdelar (Kontinentsången). Vår kontinent heter Europa och i norra Europa finns det ett land som heter Sverige och Sveriges huvudstad heter Stockholm. Och här i Stuvsta finns det en Montessoriförskola Kulramen och på avdelningen Träkulan ska du idag gå din födelsedagspromenad. Hur många varv tror du att jorden har gått runt solen sedan du föddes?” Barnet håller i jordgloben och går ett varv (antal år) runt solen (en skål med så många värmeljus som barnet fyller). Barnen och föräldrarna samarbetar med att skriva barnens egen födelsedagspromenad.Barnet får visa sina bilder och vi sjunger födelsedagssången för barnet (på olika språk). Guldstolen med så många ballonger som de är år på står framme och barnen bjuder på frukt till sina förskolevänner.

%d bloggare gillar detta: